Realizacje

Rotunda — cmentarz wojenny nr 51

// 9 stycznia 2017 // Brak komentarzy » // Realizacje

Rotunda - cmentarz wojenny nr 51

Rotun­da — cmen­ta­rz wojen­ny nr 51

Cmen­ta­rz wojen­ny nr 51 na Rotun­dzie to wspa­nia­ły pomnik smut­ny­ch cza­sów I woj­ny świa­to­wej i “rze­zi naro­dów”, któ­rej świad­ka­mi były tere­ny Gali­cji. Cmen­ta­rz, na któ­rym pocho­wa­no 46 żoł­nie­rzy armii austro-węgier­skiej i rosyj­skiej, został zapro­jek­to­wa­ny przez sło­wac­kie­go archi­tek­ta Duša­na Jur­ko­vi­ča. Stwo­rzo­ne przez nie­go roz­wią­za­nia pro­jek­to­we nekro­po­lii wojen­ny­ch (ok. 35 w Gali­cji) wzbu­dza­ją zachwyt i uzna­wa­ne są za wyjąt­ko­wo uda­ne kom­po­zy­cyj­nie i kra­jo­znaw­czo. (wię­cej…)

Happysad — Nadzy na mróz

// 3 stycznia 2017 // Brak komentarzy » // Realizacje

Happysad i Sky Piastowskie3 stycz­nia 2017 roku uka­zał się sin­giel pro­mu­ją­cy nową pły­tę zespo­łu Hap­py­sad. Utwór nosi nazwę “Nadzy na mróz”, a w tele­dy­sku wyko­rzy­sta­no uję­cie moje­go autor­stwa. Być może nie jedy­ne — zespół zapo­wia­da, że uka­że się jesz­cze dzie­więć kli­pów, zare­je­stro­wa­ny­ch wspól­nie z eki­pą SKY PIASTOWSKIE u Sta­sia Kamion­ki w Kaw­ko­wie.
Dzię­ku­jąc za zapro­sze­nie i inspi­ru­ją­ce dwa dni z eki­pa­mi Hap­py­sad oraz SKY PIASTOWSKIE, zapra­szam do obej­rze­nia ich wspól­ne­go dzie­ła. (wię­cej…)