Artykuły

Gdzie można latać dronem?

// 7 września 2016 // Brak komentarzy » // Artykuły

Regetów, Beskid Niski

Regetów, Beskid Niski

Może wydać się to zaskakujące, ale Polska należy do tych krajów, w których warunki do rozwoju rynku dronów są najlepsze. Wszystko za sprawą szczegółowych rozwiązań prawnych, regulujących niemal wszystkie aspekty wykorzystania dronów. Tendencja do trwania w światowej czołówce legislacji w tej dziedzinie utrzymuje się w najlepsze, co świetnie rokuje "droniarzom".

Z dniem 7 września 2016 roku, weszło w życie rozporządzenie, które w istotny sposób porządkuje zasady wykonywania lotów dronami. A licencjonowanym operatorom zwyczajnie ułatwia życie. Poniżej spróbuję w dostępny sposób przybliżyć obowiązujące zasady i odpowiedzieć na zadane w tytule pytanie. (więcej…)

Co powinieneś wiedzieć, chcąc zlecić lot operatorowi drona

// 9 marca 2016 // Brak komentarzy » // Artykuły

Dachy KrakowaChoć dro­ny są coraz powszech­niej wyko­rzy­sty­wa­ne w wie­lu sfe­ra­ch dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, to w świa­do­mo­ści spo­rej gru­py osób — tak­że ich ope­ra­to­rów — postrze­ga­ne są nadal w kate­go­ria­ch gadże­tu, a ste­ro­wa­nie nimi spro­wa­dza­ne jest do świet­nej zaba­wy.

Tak, to praw­da, że ste­ro­wa­nie bez­za­ło­go­wym stat­kiem powietrz­nym spra­wia fraj­dę, a jesz­cze przy­jem­niej­sze jest oglą­da­nie efek­tów lotu w posta­ci ujęć fil­mo­wy­ch, nale­ży jed­nak pamię­tać, że mamy do czy­nie­nia nie tyl­ko z kosz­tow­nym narzę­dziem pra­cy, ale też urzą­dze­niem mecha­nicz­nym, któ­re w każ­dej chwi­li może ulec uszko­dze­niu i stać się zagro­że­niem dla mie­nia oraz zdro­wia i życia ludz­kie­go.

Wpraw­dzie wyłącz­ną odpo­wie­dzial­no­ść za skut­ki uży­cia dro­na pono­si jego ope­ra­tor, jeśli jed­nak nie chce­sz spro­wa­dzić na sie­bie w naj­lep­szym razie zło­ści sąsia­da, a w naj­gor­szym wizy­ty smut­ny­ch panów z agen­cji zaj­mu­ją­cy­ch się bez­pie­czeń­stwem wewnętrz­nym, war­to żebyś pamię­tał o kil­ku zasa­da­ch: (wię­cej…)