Dron

Fil­my z dro­na zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­ły rynek fil­mu i foto­gra­fii lot­ni­czej. Wido­ki wcze­śniej dostęp­ne wyłącz­nie dla reali­za­cji wyso­ko­bu­dże­to­wy­ch, są już w zasię­gu kie­sze­ni prze­cięt­ne­go Kowal­skie­go.  Spe­cy­fi­ka bez­za­ło­go­wy­ch stat­ków powietrz­ny­ch czy­ni je uni­wer­sal­nym narzę­dziem fil­mow­ca i foto­gra­fa. Dro­ny zastę­pu­ją w więk­szo­ści zasto­so­wań nie tyl­ko wyko­rzy­sty­wa­ne wcze­śniej zało­go­we stat­ki powietrz­ne — samo­lo­ty, śmi­głow­ce, moto­lot­nie — ale też dźwi­gi, z któ­ry­ch korzy­sta­no, by reali­zo­wać pro­jek­ty wyma­ga­ją­ce wynie­sie­nia kamer lub apa­ra­tów na kilkanaście/kilkadziesiąt metrów nad poziom grun­tu.

Dąże­nie do umiesz­cza­nia w pro­jek­ta­ch zdjęć z dro­na rzad­ko wyni­ka z koniecz­no­ści poka­za­nia szer­szej per­spek­ty­wy. Szcze­rze mówiąc — zdję­cia, wyko­na­ne z per­spek­ty­wy lotu pta­ka, są bar­dziej efek­tow­ne. Cóż — róż­nią się od wido­ku, do jakie­go jeste­śmy przy­zwy­cza­je­ni na co dzień. Nic dziw­ne­go, że znaj­du­ją zasto­so­wa­nie wszę­dzie tam, gdzie ocze­ki­wa­nym efek­tem jest zwró­ce­nie uwa­gi i zachwyt odbior­cy.

 

Wymogi prawne:

Zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem do wyko­ny­wa­nia lotów w cela­ch komer­cyj­ny­ch, na przy­kład taki­ch jak fil­mo­wa­nie czy foto­gra­fo­wa­nie, ste­ru­ją­cy dro­nem musi posia­dać licen­cję — świa­dec­two kwa­li­fi­ka­cji ope­ra­to­ra dro­na UAVO (wymóg posia­da­nia licen­cji został zapi­sa­ny w art. 95, ustęp 2, punkt 5a Usta­wy Pra­wo Lot­ni­cze z 3 lip­ca 2002 roku). Dodat­ko­wo obo­wią­za­ny jest posia­dać waż­ne ubez­pie­cze­nie OC od skut­ków zda­rzeń pod­czas wyko­ny­wa­ny­ch ope­ra­cji lot­ni­czy­ch.

świadectwo kwalifikacji

Zle­ca­jąc fir­mie PRONTON wyko­na­nie zdjęć lub fil­mów zysku­je­sz pew­no­ść, że zosta­ną one zre­ali­zo­wa­ne zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi przez licen­cjo­no­wa­ne­go ope­ra­to­ra bez­za­ło­go­we­go stat­ku powietrz­ne­go (UAVO). Posia­dam świa­dec­two kwa­li­fi­ka­cji nr PL.33360.UAVO z dnia 25.11.2015 r., a tak­że waż­ne ubez­pie­cze­nie OC.

Nale­ży pamię­tać, że nawet posia­da­nie świa­dec­twa kwa­li­fi­ka­cji i ubez­pie­cze­nia nie pozwa­la na wyko­na­nie lotu w każ­dym miej­scu i w każ­dy­ch warun­ka­ch. Wię­cej na temat zasad lotów, ogra­ni­czeń w prze­strze­ni powietrz­nej i obo­wiąz­ków ope­ra­to­ra bez­za­ło­go­we­go stat­ku powietrz­ne­go — w arty­ku­ła­ch. W przy­pad­ku wąt­pli­wo­ści co do warun­ków wyko­na­nia lotu w danej loka­li­za­cji zapra­szam do kon­tak­tu tele­fo­nicz­ne­go lub mailo­we­go, z wyko­rzy­sta­niem dostęp­ne­go na stro­nie for­mu­la­rza.