O firmie

Potrze­bu­je­sz ujęć fil­mo­wy­ch albo foto­gra­fii wyko­na­ny­ch z powie­trza?
Pro­wa­dzi­sz fir­mę i nie potrze­bu­je­sz dzia­łu pro­mo­cji, ale chce­sz mieć pro­fe­sjo­nal­ny mate­riał rekla­mo­wy, wydać bro­szu­rę albo biu­le­tyn infor­ma­cyj­ny?
Orga­ni­zu­je­sz inte­re­su­ją­cy event i szu­ka­sz kogoś, kto rze­tel­nie go opi­sze i przy­go­tu­je foto­re­la­cję?
Zarzą­dza­sz pro­jek­tem i ocze­ku­je­sz wspar­cia orga­ni­za­cyj­no-pro­mo­cyj­ne­go?
Sprze­da­je­sz dom albo dział­kę i zale­ży Ci, aby Two­ja ofer­ta wyróż­nia­ła się na tle inny­ch?

Odpo­wie­dzią jest PRONTON

Zre­ali­zu­ję Two­je zle­ce­nie korzy­sta­jąc z wie­lo­let­nie­go doświad­cze­nia, naby­te­go pod­czas pra­cy i współ­pra­cy z redak­cja­mi sta­cji tele­wi­zyj­ny­ch i por­ta­li inter­ne­to­wy­ch, wydaw­nic­twa­mi, urzę­da­mi admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i samo­rzą­do­wej.

Nie musi­sz mar­twić się o prze­sad­ne kosz­ty ani zatrud­niać tabu­nu spe­cja­li­stów do wyko­na­nia jed­ne­go zle­ce­nia.

PRONTON. To takie pro­ste.

Spraw­dź sam.


Oferta:

⇒ Filmowanie z drona.
⇒ Obsługa dziennikarska i fotograficzna wydarzeń i imprez okolicznościowych.
⇒ Obsługa promocyjna wydarzeń, produktów i projektów.
⇒ Opracowanie tekstów promocyjnych, artykułów sponsorowanych, ofert.
⇒ Opracowanie i skład materiałów reklamowych, broszur i biuletynów informacyjnych.

Tere­nem dzia­ła­nia agen­cji PRONTON jest połu­dnie Pol­ski, w szcze­gól­no­ści Mało­pol­ska, Pod­kar­pa­cie i Gór­ny Ślą­sk. Sie­dzi­ba zlo­ka­li­zo­wa­na jest w Kra­ko­wie.
Zle­ce­nia na fil­mo­wa­nie z dro­na przyj­mo­wa­ne są z tere­nu całej Pol­ski, z tym, że do kosz­tów doli­cza­ny jest trans­port.